PRAVILA KOŠARKARSKEGA ARBITRAŽNEGA RAZSODIŠČA

1. člen

(Splošne določbe)

 1. Košarkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju »KZS«) je zaupala ustanovitev Košarkarskega arbitražnega razsodišča (v nadaljevanju »KAR«) Zavodu za športno pravo – Sport Lex, z namenom ponuditi strankam, ki delujejo v okviru KZS (igralci, trenerj, klubi, agenti), hitro, učinkovito in ugodno rešitev morebitnih spornih vprašanj.
 2. S tem, ko se stranke odločijo, da bo o njihovem sporu odločil KAR, soglašajo z uporabo teh Pravil Košarkarskega arbitražnega razsodišča (v nadaljevanju »Pravila KAR«).
 3. Strankam, ki želijo rešitev morebitnega bodočega spora predložiti KAR, se priporoča uporaba naslednje arbitražne klavzule:» Vsak spor, ki izhaja iz te pogodbe ali je povezan s to pogodbo, se predloži v reševanje Košarkarskemu arbitražnemu razsodišču (KAR) in ga v skladu s Pravili KAR rešuje arbiter posameznik, ki ga imenuje predsednik KAR. Sedež arbitraže je v Ljubljani, Slovenija. Jezik arbitraže je slovenščina. Arbiter v sporu odloči v skladu z načelom poštenja (ex aequo et bono). «
 4. Vlagatelj zahteve za arbitražo in tožena stranka se vsak posebej nazivata tudi kot »Stranka«.

2. člen

(Pristojnost in sedež)

 1. Pravila KAR se uporabljajo v primerih, ko se stranke v sporu pisno dogovorijo, da bo o sporu v arbitražnem postopku pred KAR (v nadaljevanju »postopek«) odločil KAR.
 2. Arbiter KAR, ki mu je v odločanje dodeljena posamezna zadeva (v nadaljevanju »Arbiter«), ima pravico kadarkoli ustaviti začeti postopek, če meni, da arbitraža po Pravilih KAR ni primerna za rešitev konkretnega spora.Arbiter je pooblaščen odločiti o svoji pristojnosti, vključno z morebitnim ugovorom glede obstoja, obsega ali veljavnosti arbitražnega sporazuma.
 3. Sedež KAR in vseh postopkov pred KAR je v Ljubljani. Enako velja tudi v primerih, ko morebitna posamezna zaslišanja potekajo na drugih lokacijah.

3. člen

(Jezik)

 1. Jezik postopka je slovenščina, razen če Arbiter po dogovoru s strankami pisno ne odloči, da bo postopek potekal v drugem jeziku.
 2. Vsi dokumenti in vloge, ki niso v slovenščini, morajo biti KAR predložene skupaj s prevodom zapriseženega sodnega tolmača, razen če Arbiter odloči drugače.

4. člen

(Arbitri)

 1. Arbiter je lahko samo oseba, ki ima opravljeno pravno fakulteto in ustrezne izkušnje s področja športa.
 2. Postopek vodi Arbiter posameznik. Predsednik KAR imenuje Arbitra izmed seznama arbitrov pri KAR na dan prejema zahteve za arbitražo. In sicer na podlagi rotacije.
 3. Arbiter mora po imenovanjo glavni pisarni KAR poslati pisno izjavo s katero potrjuje svojo neodvisnost in nepristranskost ter sprejem imenovanja. O tem mora glavna pisarna KAR obvesti stranke postopka. 
 4. Če okoliščine posameznega primera vzbujajo dvom o neodvisnosti in nepristranskosti izbranega Arbitra mora stranka v sedmih dneh od dneva, ko se je seznanila z razlogi za izpodbijaje, vložiti predlog za zamenjavo Arbitra.O predlogu za zamenjavo Arbitra odloči predsednik KAR po tem, ko je bila vsem strankam postopka in Arbitru dana možnost izjasnitve o zadevi.
 5. Če imenovani Arbiter ni na voljo, zavrne imenovanje, je po posredovanju strank njegovo imenovanje uspešno izpodbito ali odstopi, mora predsednik KAR imenovati drugega Arbitra.
 6. Predsednik KAR, arbitri KAR in ostalo podporno osebje KAR ni odgovorno za kakršnakoli dejanja ali opustitve v zvezi z arbitražnimi postopki po Pravilih KAR, razen v primeru hude malomarnosti ali namernih storitev oziroma opustitev.

5. člen

(Potek postopka in zastopanje)

 1. Arbiter je pristojen po lastni presoji določiti potek postopka v posamezni zadevi pred KAR, razen če ni s Pravili KAR določeno drugače.
 2. Šteje se, da se vsaka stranka, ki se spusti v postopek in ne ugovarja Pravilom KAR ali drugim navodilom Arbitra, s tem odpoveduje pravici ugovora glede poteka postopka, ki je bil  določen s strani Arbitra.
 3. Stranko v postopku lahko zastopa odvetnik ali druga oseba po strankini lastni izbiri.

6. člen

(Komunikacija, kontakt)

 1. Zahtevo za arbitražo je treba vložiti na elektronski naslov glavne pisarne KAR: postopek@kosarka-arbitraza.si.Prav tako morajo stranke vse nadaljnje vloge in druga pisanja poslati na predhodno naveden elektronski naslov. Pošiljanje preko drugih sredstev je dovoljeno zgolj v primerih, ko pošiljanje po elektronski pošti ni mogoče.

  Ob vložitvi katerekoli vloge ali pisanja na drugačen način kot po elektronski pošti, lahko Arbiter zahteva elektronsko kopijo take vloge.

 2. Vsa komunikacija poteka preko glavne pisarne KAR. 
 3. Obvestila, vloge in druga pisanja KAR se vsaki stranki ali pooblaščencem pošilja na naslov naveden v zahtevi za arbitražo in odgovoru na zahtevo oziroma na pisno sporočen naslov v nadaljevanju postopka.Če kljub razumnem prizadevanju glavne pisarne KAR vročitve obvestila, vloge ali drugega pisanja na naveden naslov ni mogoče opraviti, se pisanje šteje za prejeto, če je poskus vročitve dokazan. 

7. člen

(Roki)

 1. V postopku roke za vložitev pisnih vlog ali izvedbo drugih procesnih dejanj določi Arbiter. 
 2. Arbiter lahko po lastni presoji rok podaljša. Prošnja za podaljšanje roka mora biti z navedbo razlogov za njeno vložitev biti podana najkasneje zadnji dan pred potekom roka 

8. člen

(Zahteva za arbitražo)

 1. Postopek pred KAR se začne, ko glavna pisarna KAR prejme zahtevo za arbitražo.
 2. Zahteva za arbitražo mora vsebovati:
  • Ime in priimek / firmo in navedbo zakonitega zastopnika, poštni naslov, telefonsko številko in elektronski naslov vlagatelja;
  • Ime in priimek / firmo in navedbo zakonitega zastopnika, poštni naslov, telefonsko številko in elektronski naslov tožene stranke;
  • Ime in priimek, poštni naslov, telefonsko številko in elektronski naslov morebitnih pooblaščencev strank ter pooblastilo;
  • Kopijo pisne pogodbe, ki vsebuje dogovor, da bo o sporu v postopku odločil KAR;
  • Dejstva in pravne argumente na katere vlagatelj opira svoj zahtevek;
  • Pisne dokaze na katere se sklicuje vlagatelj;
  • Morebiten predlog za izvedbo ustne obravnave ter predlog za zaslišanje prič;
  • Zahtevek vlagatelja;
  • Znesek zamude, ki se nanaša na obdobje pred vložitvijo zahteve za arbitražo;
  • Potrdilo o plačilu nepovratnega zneska takse.

9. člen

(Procesna dejanja in vloge)

 1. Zahtevo za arbitražo glavna pisarna KAR nemudoma po prejemu posreduje predsedniku KAR, ki preveri ali so izpolnjeni pogoji za vodenje postopka.
  • Če predsednik KAR ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za vodenje postopka, imenuje Arbitra.
  • Če predsednik KAR po prejemu zahteve za arbitražo ugotovi, da niso izpolnjeni vsi pogoji za vodenje postopka po Pravilih KAR, pozove vlagatelja, da v postavljenem roku zahtevo dopolni.V primeru, da vlagatelj svoje zahteve za arbitražo v postavljenem roku ne dopolni, lahko predsednik KAR odloči, da se zaheva za arbitražo šteje za umaknjeno. Smiselno enako velja tudi za nasprotno zahtevo za arbitražo.
 2. Glavna pisarna KAR o imenovanju Arbitra obvesti stranke. Toženi stranki vroči zahtevo za arbitražo in ji sporoči rok za vložitev odgovora.Odgovor mora vsebovati:
  • Morebiten ugovor, da KAR ni pristojen za odločanje v zadevi;
  • Izjasnitev glede zahteve za arbitražo;
  • Dejstva in pravne argumente na katere tožena stranka opira svojo obrambo;
  • Ime in priimek / firmo in navedbo zakonitega zastopnika, poštni naslov, telefonsko številko in elektronski naslov tožene stranke;
  • Ime in priimek, poštni naslov, telefonsko številko in elektronski naslov morebitnega pooblaščenca;
  • Morebitno nasprotno zahtevo za arbitražo tožene stranke in opredeljen zahtevek;
  • Pisne dokaze na katere se sklicuje tožena stranka;
  • Morebiten predlog za izvedbo ustne obravnave ter predlog za zaslišanje prič.
 3. Po vložitvi zahteve za arbitražo in odgovora ali nasprotne zahteve za arbitražo in odgovora na slednjo ima vsaka od strank pravico do vložitve ene pripravljalne vloge.Če Arbiter po prejemu zahteve za arbitražo in odgovora ali nasprotne zahteve za arbitražo in odgovora na slednjo ugotovi, da dodatne vloge niso potrebne, o tem seznani stranke. V takem primeru pripravljalna vloga stranke ne bo upoštevna.
 4. Arbiter lahko po lastni presoji izda procesni sklep s katerim strankam odredi predložitev dodatnih dokazov, zahteva dodatna pojasnila njihovih navedb ali jim poda navodila glede nadaljnjega poteka postopka.Če se stranka ne ravna v skladu s procesnim sklepom lahko Arbiter nadaljuje s postopkom in izda odločbo.
 5. Na podlagi prošnje strank lahko Arbiter začasno prekine postopek. Če prekinitev traja več kot en mesec, mora stranka, ki je predlagala prekinitev, za vsako obdobje prekinitve do štirih mesecev plačati znesek v višini 100 EUR na račun KAR.Če znesek za prekinitev ni plačan lahko Arbiter razveljavi obstoječo prekinitev in zavrne odobritev kakršnekoli nove prekinitve.

10. člen

(Ustna obravnava in zaslišanje)

 1. Arbiter se po posvetovanju s strankami postopka po lastni presoji odloči ali bo izvedena ustna obravnava in/ali zaslišanje posameznih prič ter na kakšen način se bo opravila: na daljavo (preko video povezave) ali v živo.Izvedba ustne obravnave in zaslišanja je po lastni presoji Arbitra lahko odvisna od predhodnega plačila dodatnega predujma s strani strank.
 2. Arbiter mora pričo pred zaslišanjem opomniti, da mora povedati vse, kar ji je o zadevi znano, in jo opozoriti, da pomeni krivo pričanje kaznivo dejanje.Stranka, ki je predlagala zaslišanje posamezne priče, mora kriti vse stroške v zvezi z njenim pričanjem.
 3. Če stranka ne pride na ustno obravnavo ali zaslišanje lahko Arbiter nadaljuje s postopkom in izda odločbo.

11. člen

(Poravnava)

 1. Arbiter je pooblaščen, da strankama tekom celotnega postopka pomaga pri poskusih in prizadevanjih za sporazumno rešitev spora.
 2. Dosežena poravnava se na zahtevo strank zapiše v obliki arbitražne odločbe, razen če je vsebina poravnave v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije.

12. člen

(Začasna odredba)

 1. Arbiter lahko na predlog vsake posamezne stranke izda začasno odredbo. V izrednih primerih lahko odločitev o začasni odredbi sprejme enostransko. Odločitev glede začasne odredbe je lahko pogojena z garancijo nasprotne stranke.
 2. Predlog za izdajo začasne odredbe je mogoče vložiti skupaj z zahtevo za arbitražo ali po vložitvi zahteve za arbitražo.
 3. Z vložitvijo predloga za izdajo začasne odredbe se stranka odpoveduje pravici zahtevati izdajo začasne odredbe v postopku pred rednimi sodišči.

13. člen

(Pravo)

 1. V postopku pred KAR se neposredno uporablja slovenski Zakon o Arbitraži, razen če ni s Pravili KAR določeno drugače.
 2. Arbiter sprejme odločitev v skladu z načelom »ex aequo et bono«.
 3. Če na podlagi izrecnega pisnega dogovora strank Arbiter ni pristojen za sprejem odločitve v postopku v skladu z načelom »ex aequo et bono«, potem mora odločitev sprejeti v skladu s pravili, ki so jih izbrale stranke. Stranke morajo izbrana pravila predložiti Arbitru v pisni obliki.Če stranke pravil v pisni obliki ne predložijo potem Arbiter odloči na podlagi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.

14. člen

(Arbitražna odločba)

 1. Arbiter po opravljenem postopku izda pisno arbitražno odločbo, ki mora vsebovati razloge na katerih temelji odločitev ter biti opremljena z datumom izdaje in podpisom Arbitra.Pred izdajo odločbe mora Arbiter osnutek arbitražne odločbe posredovati predsedniku KAR v oblikovni pregled in odobritev. Pri tem ni dovoljen poseg v vsebino odločitve. Predsednik KAR lahko Arbitra samo opozori na posamezne vsebinske dele odločitve.

  Arbiter se lahko posvetuje s predsednikom KAR in drugimi arbitri o načelnih vprašanjih, ki so se pojavila v postopku.

 2. Arbiter si mora prizadevati arbitražno odločbo v posamezni zadevi izdati najkasneje v roku enega meseca po zaključku postopka.
 3. Arbitražne odločbe izdane na podlagi Pravil KAR so javne in jih KAR objavlja na svoji spletni strani, razen če Arbiter ali predsednik KAR odločita drugače.
 4. Arbitražne odločbe KAR so dokončne in zavezujoče, ko so strankam vročene po elektronski pošti ali s priporočenim pismom, kar nastopi prej. Če odločbe stranki ni mogoče vročiti se šteje, da je zanjo dokončna in zavezujoča, ko je objavljena na spletni strani KAR, pod pogojem, da je bila stranka ustrezno obveščena o postopku in imenovanju Arbitra.

15. člen

(Nepovraten znesek takse)

 1. Ob vložitvi zahteve za arbitražo mora njen vlagatelj nakazati nepovraten znesek takse, ki je odvisna od vrednosti spora, kot izhaja iz nadaljevanja:
  Vrednost spora: Taksa:
  do 5.000,00 EUR 400,00 EUR
  od 5.001,00 EUR do 10.000,00 EUR 500,00 EUR
  od 10.001,00 EUR do 20.000,00 EUR 600,00 EUR
  od 20.001,00 EUR do 40.000,00 EUR 700,00 EUR
  nad 40.001,00 EUR 1000,00 EUR
 2. Znesek iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj nakazati na transakcijski račun Zavoda za športno pravo – Sport Lex, Raičeva ulica 50, 1000 Ljubljana, IBAN SI56 0201 0026 2904 304, odprt pri NLB d.d., Ljubljana.
 3. Dokler vlagatelj zahteve za arbitražo na transakcijski račun iz prejšnjega odstavka ne bo nakazal nepovratnega zneska takse se postopek ne bo začel.Glavna pisarna KAR lahko določi končni datum za plačilo nepovratnega zneska takse. Če navedeni znesek do tako določenega datuma ni plačan, se zahteva za arbitražo šteje za umaknjeno.

  Nepovraten znesek takse mora Arbiter upoštevati pri določitvi stroškov do povrnitve katerih je upravičena stranka, ki je v postopku uspela.

 4. Ta člen se smiselno uporablja tudi za primer nasprotne zahteve za arbitražo.

16. člen

(Predujem za kritje stroškov postopka)

 1. Ko predsednik KAR po pregledu zahteve za arbitražo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za vodenje postopka, določi tudi predujem za kritje stroškov postopka. Pri določitvi med drugimi upošteva vrednost spornega predmeta in zahtevnost primera. Med postopkom lahko predujem glede na okoliščine primera temu ustrezno prilagodi.Predujem za kritje stroškov postopka pri katerih znaša vrednost spora:
  • do vključno 40.000,00 EUR ne sme preseči 1.500,00 EUR,
  • nad 40.000,00 EUR ne sme preseči 2.000,00 EUR. 
  • Glavna pisarna KAR določi datum do katerega morata stranki v enakem deležu na račun (naveden v (i) odstavku tega člena) založiti predujem za kritje stroškov postopka, razen če Arbiter odloči drugače. 
 2. Glavna pisarna KAR določi datum do katerega morata stranki v enakem deležu na račun (naveden v (i) odstavku tega člena) založiti predujem za kritje stroškov postopka, razen če Arbiter odloči drugače.
  Če stranka svojega deleža ne plača, pozove Arbiter drugo stranko tudi k plačilu preostalega dela predujma in določi končni datum za plačilo preostalega dela predujma za kritje stroškov postopka.

  Če tudi do tako določenega datuma celoten predujem za kritje stroškov postopka ni plačan, se zahteva za arbitražo šteje za umaknjeno.

 3. Ta člen se smiselno uporablja tudi za primer nasprotne zahteve za arbitražo.

17. člen

(Stroški postopka)

 1. Po zaključku postopka predsednik KAR določi končni znesek stroškov postopka, ki vključuje administrativne in druge stroške postopka pred KAR, nagrado Arbitra in morebiten znesek plačan zaradi začasne prekinitve postopka.Nagrada Arbitra se izračuna na podlagi meril, ki jih določita predsednik KAR in glavna pisarna KAR.
 2. Najvišji mogoči priznani znesek stroškov za vsako posamezno stranko v postopku je odvisen od vrednosti spora, kot izhaja iz nadaljevanja:

  Vrednost spora: Najvišji priznani znesek:
  do 5.000,00 EUR 800,00 EUR
  od 5.001,00 EUR do 10.000,00 EUR 1000,00 EUR
  od 10.001,00 EUR do 20.000,00 EUR 1200,00 EUR
  od 20.001,00 EUR do 40.000,00 EUR 1500,00 EUR
  nad 40.001,00 EUR 2000,00 EUR
 3. V arbitražni odločbi se določi katera stranka in v kakšnem deležu krije stroške postopka. Stranki, ki je v postopku uspela, bodo priznani vsi razumni stroški pooblaščencev, stroški izvedbe dokazov in drugi stroški, ki jih je imela s postopkom. Pri določitvi stroškov postopka mora Arbiter primarno upoštevati načelo uspeha v postopku, dodatno mora upoštevati tudi finančne zmožnosti strank in njihovo ravnanje v postopku.Končni izračun stroškov je lahko vključen v arbitražni odločbi, lahko pa je strankam vročen z ločenim obvestilom.
 4. Vrednost spora predstavlja skupni znesek vseh zahtevkov in nasprotnih zahtevkov vloženih v posameznem postopku ter vključuje tudi ves znesek zamude, ki se nanaša na obdobje pred vložitvijo zahteve za arbitražo.Če vlagatelj v zahtevku ne zahteva plačila s strani tožene stranke, glavna pisarna KAR po lastni presoji določi vrednost spora, ki ustreza zahtevku. Skladno z okoliščinami primera ga lahko Arbiter med postopkom temu ustrezno prilagodi.

  Če se vrednost spora med postopkom spremeni je relevaten najvišji znesek. Ob tem se kot sprememba vrednosti spora ne šteje sprememba obresti ali kazni zaradi zamude pri plačilih, ki so z vsakim dnem zamude višje.

18. člen

(Končne določbe)

Pravila Košarkarskega arbitražnega razsodišča začnejo veljati 17. 6. 2022.

To top